top of page

ביטוח הוולטרים

להורדת אפליקצית הוולטרים

המרכזים הלוגיסטיים:

דרך אילת 23 א', תל אביב                    

יפו 216, ירושלים

דרך העצמאות 45, חיפה

משרדי החברה:

המלאכה 8, תל אביב

 יפו 216, ירושלים 

כל מה שחשוב לדעת 

החל מתאריך ה 1.7.21 שודרגה תוכנית הביטוח לוולטרים בתוכנית חדשה ומשופרת בשיתוף פעולה יוצא דופן עם חברה בינלאומית בשם ׳קולקטיב׳. התוכנית ניתנת בחינם לגמרי לוולטרים המספקים שירותים וזמינים על גבי הפלטפורמה.


 

*🚲 - ביטוח צד ג׳ אינו תקף בעת נהיגה בכלי רכב ממונע.
*ביטוח זה הוא בנוסף לכל פוליסת ביטוח הנדרשת על פי חוק, והוא לא נועד להחליף את הביטוח הקיים שלך או למנוע ממך לבטח את עצמך בביטוח נוסף. ביטוח זה ניתן ללא עלות כהטבה מיוחדת על ידי וולט.

*מובהר כי וולט אינה סוכנות ביטוח והמידע המוצג במסמך השאלות והתשובות אינו מהווה ייעוץ, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא ואף אינו מהווה תחליף לבדיקה של תנאי הפוליסה על ידי השליחים או מי מטעמם, לרבות תנאיה, דיותה והתאמתה לצרכים הייחודיים של כל שליח. הכיסוי הביטוחי והתשלומים מכח הפוליסה יינתנו על ידי חברת הביטוח ועל אחריותה ובכפוף לתנאי הפוליסה. למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במסמך השאלות והתשובות לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה. ניתן לעיין בפוליסת ביטוח התאונות ובפוליסת חבות צד שלישי באזור האישי בפלטפורמת ״קולקטיב״

bottom of page